Vacatures

Directeur locatie Schalkburgerstraat fulltime

Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding – ISNO Yunus Emre Den Haag
(hierna: Yunus Emre) verzorgt Islamitisch basisonderwijs op vijf locaties in de regio Den Haag en
Zoetermeer. Yunus Emre gaat daarbij uit van een Islam, die wordt gevoed vanuit de ratio. De
koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Omdat de
identiteitsontwikkeling van Islamitische kinderen in Nederland vanuit zo’n breed kader plaatsvindt,
wil Yunus Emre de kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de
eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen. Met andere
woorden, Yunus Emre wil de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldburger.

Voor de locatie Potchefstraat/ Schalk Burgerstraat zijn wij op zoek naar een krachtige directeur die
binnen een bestaand team het leiderschap op efficiënte wijze kan uitvoeren. De locatie aan de
Potchefstraat valt samen met een andere locatie onder dezelfde Brin. De uitdaging is om deze
locatie te verzelfstandigen. In het schooljaar 2021/2022 wordt de oplevering van het nieuwe
gebouw aan de Schalk Burgerstraat verwacht. Een belangrijke taak is ervoor zorgen dat dit project
in goede banen wordt geleid.

 

Wat verwachten wij :

 • U onderschrijft de islamitische identiteit en zorgt dat deze geborgd blijft;
 • Beschikt over een door het schoolleidersregister erkend schoolleidersdiploma en bent bereid tot herregistratie, dan wel bereid tot het volgen van de opleiding tot schoolleider;
 • Brede kennis van (de ontwikkelingen in) het basisonderwijs en/of speciaal onderwijs;
 • Kennis van bedrijfsvoeringsprocessen;
 • HBO+ of WO werk- en denkniveau;
 • Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de organisatie;
 • Inzicht in en kennis van de schoolomgeving;
 • Vaardigheid in het aansturen van professionals;
 • Bedrijfsmatige vaardigheden;
 • Adviesvaardigheden.

 

Functieprofiel
De directeur geeft integraal leiding aan een school. De directeur is de eerstverantwoordelijke voor
de beleidsvoorbereiding en het operationele management van de school. Het bestuur heeft een
beleidsbepalende rol. De directeur ontwikkelt weliswaar ook delen van het beleid, waaronder
doorgaans het onderwijsbeleid, maar het bestuur beslist. De directeur legt een aantal
beleidsmatige zaken ter besluitvorming voor aan het bestuur alvorens deze tot uitvoering te
brengen. De directeur valt onder het bestuur. Het bestuur draagt zorg voor de richting en koers
van de organisatie, ontwikkelt het algemene beleid, stelt de beleidskaders vast voor de scholen en
behartigt de algemene belangen van de organisatie in de schoolomgeving.

De directeur geeft leiding aan de school, ontwikkelt het onderwijs- en kwaliteitsbeleid en de
bedrijfsvoering van de school en voert het operationele management van de school. De school en
het netwerk van de directeur zijn voornamelijk gericht op de eigen wijk. De directeur denkt mee
over het bovenschools beleid en vertaalt het bestuursbeleid in schoolbeleid en school- en
jaarplannen.

 

Werkzaamheden

1. Onderwijsontwikkeling/verbetering.

 • Signaleert en analyseert maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen in de schoolomgeving en adviseert het bestuur over consequenties voor het
  beleid van de school;
 • Stelt rekening houdend met de algemene doelstellingen, visie en strategie van de stichting het schoolplan op;
 • Ontwikkelt, evalueert en stelt het onderwijs- en kwaliteitsbeleid bij alsmede het zakelijk beleid van de school en adviseert het bestuur over de consequenties  daarvan voor de eigen
  school;
 • Coördineert het onderwijs en het beleid voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op de school;
 • Bewaakt de identiteit, doelstelling en het pedagogisch-didactisch klimaat van de school;
 • Bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs;
 • Signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en neemt beslissingen over te nemen maatregelen;
 • Beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen;
 • Beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten;
 • Onderhoudt de contacten en voert overleg met ouders/verzorgers van de leerlingen;
 • Vertegenwoordigt de school in de schoolomgeving (wijkgericht, in het samenwerkingsverband, jeugdzorg, enz.);
 • Participeert in het kader van het bovenschools overleg.

2. Bedrijfsvoering en organisatie.

 • Stelt de jaarlijkse schoolbegroting op en bewaakt de begrotingsuitvoering;
 • Stelt het jaarverslag op van de locatie/school;
 • Participeert in het bovenschools overleg over de te voeren bedrijfsvoering;
 • Draagt zorg voor de PR en marketing van de school;
 • Draagt zorg voor een correcte leerlingenadministratie;
 • Bewaakt (het peil van) de leerlingenaantallen op locatie en neemt waar nodig, bij mandaat, maatregelen;
 • Draagt zorg voor het dagelijks onderhoud van het schoolgebouw met inachtneming van het meerjarenonderhoudsplan van de school;
 • Voert het overleg met de medezeggenschapsraad of adviseert en ondersteunt het bestuur bij het te voeren overleg.

3. Leiderschap.

 • Geeft dagelijks leiding aan het schoolteam van de school;
 • Neemt de dagelijkse operationele beslissingen en stelt prioriteiten. Maakt daarbij veel keuzes van uiteenlopende aard;
 • Vertaalt de algemene visie en strategie van de scholengroep naar het personeelsbeleid van de school;
 • Brengt de werkzaamheden voor het komend schooljaar in kaart en informeert de medewerkers daarover, stelt op basis van het teamoverleg het werkverdelingsplan,
  personeels- en formatieplannen op en legt dit voor aan de PMR;
 • Draagt zorg voor de professionele en talentontwikkeling van de medewerkers en begeleidt deze daarbij;
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gesprekscyclus met de medewerkers;
 • Draagt zorg voor de personele zorg en het personeelsbeheer;
 • Draagt zorg voor de werving en selectie en het bij mandaat benoemen van vervangers;
 • Beslist over personele vraagstukken, w.o. schriftelijke waarschuwingen, en te nemen maatregelen;
 • Is verantwoordelijk voor het ziekteverzuim en de in dat kader te nemen maatregelen;
 • Delegeert zo nodig aan het LMT (Locatie Management Team).

 

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De directeur beslist over/bij de onderwijsontwikkeling/verbetering, bij het opstellen van de schoolbegroting, het leidinggeven, de professionalisering en talentontwikkeling van de
medewerkers, de dagelijkse operationele beslissingen en het stellen van prioriteiten. De aanpak en het beleid is vastgelegd in de onderwijswetten regelgeving alsmede het beleid van het bestuur.
De directeur legt verantwoording af aan het bestuur over onderwijsontwikkeling/verbetering, de gevoerde bedrijfsvoering en over het leiderschap.

 

Contacten

 • Met ouders/verzorgers om de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen te bespreken, te
  overleggen over knelpunten daarbij en te nemen maatregelen en af te stemmen of te
  onderhandelen over te nemen of genomen beslissingen en beleidsmaatregelen;
 • Met het bestuur om verantwoording af te leggen, beleid en uitvoering af te stemmen en
  knelpunten te bespreken;
 • Met vertegenwoordigers uit de schoolomgeving om overleg te voeren en af te stemmen
  over beleid, gezamenlijke knelpunten, aanpak, maatregelen en het te voeren beleid en om
  de belangen van de school te behartigen e.d. met hulpverleners/specialisten over de
  problematiek van leerlingen om te overleggen en af te stemmen om tot een gezamenlijke
  aanpak en oplossingen te komen.

 

Salaris

Wij bieden een salaris conform CAO PO, schaal D11. Inschaling is afhankelijk van kwalificatie en ervaring.

 

Solliciteren
Wij ontvangen graag uw motivatiebrief en CV t.a.v. de afdeling personeelszaken via
personeelszaken@bsyunusemre.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer 070 783 00 60.