Blog

Lid Raad van Toezicht

1. De organisatie

‘De kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen’.

Dit is de visie van de Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding Yunus Emre (ISNO Yunus Emre), een groeiende onderwijsorganisatie die onderwijs op islamitisch grondslag verzorgt in de gemeente Den Haag en omstreken. ISNO Yunus Emre is sinds 1989 actief en heeft momenteel vier locaties in Den Haag. De locaties bieden doelgroepgericht onderwijs en presteren goed. ISNO Yunus Emre kenmerkt zich door de individuele vrijheid van de medewerkers die binnen de structurele kaders van de organisatie werken.
Het onderwijs wordt verzorgd op locaties aan het Mandelaplein, de Schalk Burgerstraat, de Van Damstraat en de Beresteinlaan. Per 1 augustus 2020 zal ISNO een school in de gemeente Zoetermeer openen. In 2021 staat een school in de gemeente Westland op de planning. De circa 140 personeelsleden, die werkzaam zijn binnen de stichting, verzorgen kwalitatief goed onderwijs aan circa 1.300 leerlingen. De organisaties heeft een Raad van Toezicht (RvT) die uit vijf leden bestaat. De directeur-bestuurder ressorteert hiërarchisch onder de RvT en legt hieraan verantwoording af.

2. Profiel van de leden van de Raad van Toezicht

Lid zijn van de RvT van ISNO Yunus Emre betekent een belangrijke duurzame bijdrage leveren aan het islamitisch scholingsaanbod in de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Westland. Er wachten uitdagende dossiers die de organisatie op zowel de korte als de lange termijn verder vorm zullen geven.

De RvT houdt toezicht op de kwaliteit van de processen, de efficiency van de bedrijfsvoering en de continuïteit van ISNO Yunus Emre. Het toezicht kan betrekking hebben op de legaliteit, het draagvlak (legitimiteit), de uitvoerbaarheid en de financierbaarheid. De RvT houdt toezicht vanuit betrokkenheid en geeft daarbij ruimte aan de directeur-bestuurder om zijn functie uit te oefenen. De onderlinge samenwerking – zowel binnen de Raad als tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder – kenmerkt zich door een proactieve instelling, waarin wordt gewerkt aan het realiseren van de missie en visie en het strategisch koersplan van ISNO Yunus Emre. De Raad van Toezicht streeft een ontwikkeling na van geformaliseerd naar waarden gedreven toezicht

Een (onderwijskundige) lid van de RvT:

 • Verricht toezichthoudende taak vanuit persoonlijke kennis en ervaring. De competenties van de toezichthouders liggen met name op strategisch en beleidsmatig niveau.
 • Draagt gezamenlijk met de andere leden van de RvT de verantwoordelijkheid voor het toezicht op ISNO Yunus Emre.
 • Functioneert zonder last of ruggespraak, ook al is hij/zij op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad benoemd. Leden van de RvT vertegenwoordigen geen (deel)belangen en spreken met één stem.
 • Heeft voldoende kennis en ervaring op het terrein van zijn benoeming.
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft expertise van en affiniteit met het primair onderwijs alsmede kennis van passend onderwijs, de zorgstructuur in het primair onderwijs in lokale en regionale context;
 • Heeft visie op onderwijs, onderwijsontwikkelingen en toekomstbestendig primair onderwijs;
 • Is bereid en in staat rollen te vervullen in de commissies binnen de RvT en overleg te voeren met de relevante gesprekspartners.
 • Heeft voldoende tijd om de functie naar behoren in te vullen en is eventueel op redelijk korte termijn beschikbaar.

Van een lid van de RvT wordt gevraagd:

 • Onderschrijft de doelstelling, missie, visie en strategie van ISNO Yunus Emre.
 • Onderschrijft de Code ‘goed bestuur in het primair onderwijs’.
 • Heeft ervaring met onderwijsorganisaties; volgt de ontwikkelingen in het (primair) onderwijs en de maatschappij en weet wat er in de sector onderwijs en binnen de scholen van ISNO Yunus Emre gaande is.
 • Heeft een helikopterview en is in staat om hoofd‐ en bijzaken te onderscheiden.
 • Heeft een onafhankelijke en onpartijdige opstelling naar de stichting in het algemeen en de directeur-bestuurder in het bijzonder, waarbij hij/zij in staat is om een kritische en constructieve dialoog te voeren.
 • Is gericht op collegialiteit en samenwerking, maakt gebruik van de kwaliteiten van elkaar en weet hoe op de organisatie effectief en efficiënt toezicht dient te worden gehouden.
 • Neemt het initiatief ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder.
 • Heeft een relevant regionaal onderwijsnetwerk en is bekend met de bestuurlijke context van het onderwijs.
 • Is in staat om de eigen werkzaamheden in te richten en daarover individueel en collectief verantwoording af te leggen.

3. Samenstelling en benoeming

De huidige leden van de RvT zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en overheid. Daarnaast beschikt de huidige RvT over leden met financiële, bestuurlijke en juridische kennis.

Specifiek voor de vacature is deskundigheid en ervaring op het gebied van onderwijs(kunde) en/of pedagogiek vereist. Dit blijkt uit een aantoonbare affiniteit met de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Benoeming als lid van de RvT is voor de duur van vier jaar, met een eenmalig mogelijkheid tot herbenoeming. De RvT streeft naar ongeveer 6 a 7 vergaderingen per jaar. Naast vergaderingen met het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad betreft het werkbezoeken en overleg met de locatieleiders. Daarnaast vinden er jaarlijks heidagen plaats, waarin bepaalde thema’s uitgebreid aan de orde komen en waar de eigen ontwikkeling van de RvT ook centraal staat.

Niet benoembaar in de RvT zijn medewerkers van ISNO Yunus Emre, personen die structureel (onder meer via detachering) door ISNO Yunus Emre worden ingeschakeld en leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

De leden van de RvT vervullen hun functie onbezoldigd uit. De leden ontvangen daarentegen wel een gepaste onkostenvergoeding.

4. Sollicitatieprocedure

U kunt solliciteren door uw brief en CV te sturen ter attentie van de Raad van Toezicht ISNO Yunus Emre, de heer A. Ahrouch via email rvt@bsyunusemre.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M. Weber op telefoon nummer 070-7830061.