Blog

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiën)

De kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen.

Dit is de visie van de Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding Yunus Emre, een groeiende onderwijsorganisatie die onderwijs op islamitisch grondslag verzorgt in de gemeente Den Haag en omstreken. Wil jij als lid Raad van Toezicht een belangrijke duurzame bijdragen leveren aan het islamitisch scholingsaanbod? Dan wachten uitdagende dossiers op jou die de organisatie zowel op korte als lange termijn verder vorm zullen geven.

De Raad van Toezicht
Stichting ISNO Yunus Emre heeft een betrokken en professionele Raad van Toezicht die haar toezichthoudende en controlerende taak voor de stichting vervult, en het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert bij het te ontwikkelen en uit te voeren beleid. De leden hebben een onafhankelijke en onpartijdige opstelling naar de Stichting in het algemeen en het College van Bestuur in het bijzonder, waarbij zij in staat zijn om een kritische en constructieve dialoog te voeren. Het toezicht is gericht op collegialiteit en samenwerking. De vijf leden van de Raad van Toezicht dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het toezicht op ISNO Yunus Emre. De huidige leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en de overheid met aandachtsgebieden onderwijs, bestuurlijk en juridisch. Er is een vacature voor een lid Raad van Toezicht, specifiek voor het aandachtsgebied financiën ontstaan. Een energieke en verbindende toezichthouder die gericht is op teamvorming en contactueel sterk is met oog voor de belangen van leerlingen, ouders medewerkers en schoolleiding.

Lid van de Raad van Toezicht met specifiek aandachtsgebied financiën:
• Heeft een WO-Master afgerond, registeraccountant of een soortgelijke post-master opleiding finance is een pre;
• Heeft een financiële achtergrond met aantoonbare expertise van en affiniteit met jaarstukken, begrotingen en financieel beleid, bij voorkeur binnen het onderwijs; ❖ Is in staat om financiële doelstellingen en scenario’s te bewaken;
• Beoordeelt risicoanalyses en heeft kennis van ICT-infrastructuur en managementinfo;
• Geeft leiding aan de auditcommissie van de Raad van Toezicht;
• Heeft ervaring in het financieel toezicht houden en in het bijzonder met betrekking tot werking van interne beheersings- en controlesystemen, financiële informatieverschaffing en naleving van de aanbevelingen van de accountant;
• Onderhoudt de relatie met de externe accountant en andere relevante (financiële) gesprekspartners;
• Beschikt over competenties op strategisch en beleidsmatig niveau, heeft een helicopterview en is in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
• Onderschrijft de “Code Goed bestuur” in het primair onderwijs. Functioneert zonder last of ruggespraak en vertegenwoordigt geen (deel-) belang;
• Is maatschappelijk actief betrokken en heeft voldoende aantoonbare maatschappelijke contacten (netwerk).

Benoeming
Benoeming als lid van de Raad van Toezicht is voor de duur van 4 jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De Raad van Toezicht houdt ca. 9 à 10 vergaderingen per jaar.

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw brief en CV te sturen ter attentie van de Raad van Toezicht ISNO Yunus Emre, de heer A. Uğur (voorzitter RvT) via email rvt@bsyunusemre.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ö.F. Kadakal (secretaris RvT) op telefoonnummer 06-42459085.

Bekijk hier de profielschets: