Blog

Directeur-Bestuurder

De organisatie

De Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding Yunus Emre (hierna kortweg aangeduid als ISNO Yunus Emre) werkt vanuit de volgende visie: ‘De kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen.’

ISNO Yunus Emre is een groeiende onderwijsorganisatie die onderwijs op islamitisch grondslag verzorgt in de gemeente Den Haag en omstreken. ISNO Yunus Emre is sinds 1989 actief en heeft momenteel vier locaties in Den Haag. De locaties bieden doelgroepgericht onderwijs en presteren goed. ISNO Yunus Emre kenmerkt zich door de individuele vrijheid van de medewerkers die binnen de structurele kaders van de organisatie werken.

Het onderwijs wordt verzorgd op locaties aan het Mandelaplein, de Schalk Burgerstraat, de Van Damstraat en de Beresteinlaan. Per 1 augustus 2020 heeft ISNO Yunus Emre een school in de gemeente Zoetermeer geopend. In 2022 staat een school in de gemeente Westland op de planning. De 140 personeelsleden, die werkzaam zijn binnen de stichting, verzorgen kwalitatief goed onderwijs aan circa 1300 leerlingen.

ISNO Yunus Emre is een platte organisatie, met deskundige professionals op het gebied van onderwijs.  Als directeur-bestuurder geeft u direct leiding aan ca. tien professionals (locatiedirecteuren en staf). Er is sprake van een centrale staf op het gebied van beleidsontwikkeling, ICT, facilitaire zaken, financiën en administratie.

De organisatie heeft een Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat. De directeur-bestuurder ressorteert hiërarchisch onder de Raad van Toezicht en legt hieraan verantwoording af.

Actuele ontwikkelingen en opdracht

Werken bij ISNO Yunus Emre betekent een belangrijke duurzame bijdrage leveren aan het islamitisch scholingsaanbod in de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Westland. Er wachten uitdagende dossiers die de organisatie op zowel de korte als de lange termijn verder vorm zullen geven. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht, dat hij/zij een (gezamenlijke) langetermijnvisie ontwikkelt. Deze visie wordt vervolgens vertaald naar een actieplan voor de komende jaren, dat ambitie toont op het gebied van personeelsbeleid, een gevoel van saamhorigheid creëert, strategisch en inspirerend is en aanzet tot actie.

Een aantal kenmerkende en uitdagende thema’s waar de directeur-bestuurder aan zal werken zijn;

 1. het opzetten en het operationaliseren van de nieuwe school in Westland; en
 2. het verder ontwikkelen en doorgroeien van de locatie Zoetermeer.
 3. het doorvoeren van de verzelfstandiging van de locaties in Den Haag;
 4. het inrichten van een effectieve organisatie die past bij een groeiende stichting; en
 5. het verder ontwikkelen van kinderopvang.

Dit alles in een omgeving met een lerarentekort en de nodige dynamiek rondom huisvesting. Van cruciaal belang is het (continu) voortzetten van kwalitatief hoogwaardig en consistent onderwijs over alle locaties heen.

Profiel van de directeur-bestuurder

Wij bieden een boeiende allround functie als eindverantwoordelijke in een dynamische organisatie. De directeur-bestuurder is een leider met een moderne visie op besturen en heeft ervaring in het besturen van een organisatie in het maatschappelijk domein. U heeft een duidelijke visie op onderwijs en de onderwijskundige ontwikkelingen. De functie biedt voldoende mogelijkheden om het onderwijs samen met de professionals en belanghebbenden de komende jaren verder te laten groeien. U bent goed in staat om te schakelen tussen verschillende locaties en, waar mogelijk, synergievoordelen te benutten.

U begrijpt de kansen en kwetsbaarheden van de organisatie. U denkt in kansen en mogelijkheden en weet professionals te enthousiasmeren voor de veranderingen waarvoor de organisatie staat. U heeft een leiderschaps- en bestuursstijl die gebaseerd is op het vermogen om professionals de ruimte te geven hun eigen professionaliteit vorm te geven. Belangrijk is de gerichtheid op het delen van verantwoordelijkheid, en het bevorderen van eigenaarschap bij de ander.

Natuurlijk heeft de directeur-bestuurder affiniteit met het islamitisch onderwijs en aantoonbaar leidinggevende ervaring op hoog niveau. Daarnaast bent u woonachtig binnen een straal van 60 km rondom Den Haag of u bent bereid om te verhuizen.

Persoonskenmerken

De directeur-bestuurder:

 • is een strategisch denker, die strategische keuzes maakt met inachtneming van relevante interne en externe ontwikkelingen;
 • is ondernemend op het gebied van kwaliteitsbewaking versus groei;
 • heeft een heldere visie op onderwijs en stelt heldere kaders;
 • heeft verstand van bedrijfsvoering en kan (be-)sturen op hoofdlijnen;
 • heeft inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
 • heeft een leiderschaps- en bestuursstijl die gericht is op samenwerken waarbij er veel aandacht is voor het menselijke aspect;
 • stimuleert de verdere ontwikkeling van een professionele organisatie. Geeft leiding aan en borgt gewenste duurzame vernieuwingen en veranderingen en draagt deze zowel intern als extern uit;
 • geeft professionals de ruimte om inhoud te geven aan hun vakgebied;
 • is procesmatig sterk en goed in plannen, organiseren en delegeren;
 • is sensitief: weet wat er in de eigen organisatie speelt én wat er in de regio/landelijk gebied op onderwijskundig terrein gebeurt en speelt hier effectief op in en
 • is een netwerker, bestendigt relaties en kan vaardig manoeuvreren in een (politiek) bestuurlijke

Kennis & ervaring

De directeur-bestuurder heeft:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring in het primair onderwijs;
 • affiniteit met het islamitische onderwijs;
 • ervaring met het werken met een Raad van Toezicht;
 • kennis van managementtechnieken en organisatie- en kwaliteitsbeleid;
 • affiniteit met personeels- en financieel beleid;
 • affiniteit met denominatie van de doelgroep en
 • aantoonbaar leidinggevende ervaring op hoog niveau.

Resultaatgebieden

Als directeur-bestuurder bent u eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de vaststelling van de strategische koers binnen ISNO Yunus Emre en de effecten daarvan op de verschillende beleidsterreinen (financiën, personeel, etc.). U bent verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van de beleidsmatige, personele, operationele en financiële doelstellingen binnen de organisatie en het waarborgen dat het onderwijs op de korte en lange termijn aansluit bij de ontwikkelingen en kwaliteitseisen.

Strategisch beleid ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren

Resultaat: Beleid ontwikkeld, vastgesteld, zodanig dat heldere en concrete doelstellingen geformuleerd en behaald worden op de verschillende beleidsterreinen.

 • Draagt zorg voor de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het totale strategische beleid.
 • Signaleert ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs en vertaalt deze naar mogelijkheden voor aangepaste onderwijs- en organisatiebeleid.
 • Vertaalt het strategische beleid van de organisatie naar specifieke doelstellingen en draagt zorg voor de uitvoering.
 • Stelt beleidsplannen en managementrapportages op ter verantwoording aan de Raad van Toezicht.
 • Inspireert en schept draagvlak voor vernieuwing.

Professionals aansturen

Resultaat: professionals aangestuurd, zodanig dat zij de doelstellingen van hun werkzaamheden hebben gerealiseerd.

 • Geeft leiding aan professionals door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te bewaken en professionals te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren waar nodig.
 • Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting, signaleert opleidingsbehoeften, zorgt dat professionalsgeschoold worden en voert wervings- en selectiegesprekken.
 • Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken en bespreekt loopbaanperspectieven met professionals.

 

Processen interne organisatie faciliteren

Resultaat: Processen interne organisatie gefaciliteerd, zodanig dat belanghebbenden correct en tijdig geïnformeerd zijn en benodigde middelen en voorzieningen beschikbaar zijn.

 • Schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering en koopt hiertoe materiële voorzieningen/ middelen in.
 • Rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht over de voortgang van realisatie van de doelstellingen.
 • Lost zo nodig calamiteiten op.
 • Bewaakt de uitvoering en faciliteert overleg- en samenwerkingsvormen.

 

Financiële doelstellingen behalen

Resultaat: Financiële doelstellingen behaald, zodanig dat voldaan is aan de begroting en het budget niet overschreden is.

 • Draagt zorg voor het vaststellen van de begroting en het budgetten.
 • Bewaakt het budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten.
 • Rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht over budgettaire zaken.
 • Ziet toe op doelmatig en rechtmatig gebruik van middelen.
 • Boort eventueel alternatieve inkomstenbronnen aan.

Contacten

Resultaat: Voor de organisatie relevante interne contacten en extern relatienetwerk zijn onderhouden.

 • Onderhoudt interne contacten en de contacten met het externe relatienetwerk.
 • Maakt afspraken tussen de organisaties en betrokken instanties zoals gemeenten, kinderopvang en andere instellingen in het onderwijs.
 • Draagt zorg voor een goede communicatie met ouders, externe contacten en maatschappelijke groeperingen.
 • Onderhoudt op lokaal niveau goede contacten met andere organisaties in het onderwijsveld.

Aanbod & arbeidsvoorwaarden

ISNO  Yunus Emre zoekt een fulltime directeur-bestuurder. Voor deze uitdagende rol biedt ISNO  Yunus Emre de mogelijkheid om een dienstverband aan te gaan conform CAO bestuurders (B3) in het Primair Onderwijs. Het maximaal bruto maandsalaris binnen deze schaal bedraagt maximaal € 7411 exclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, inkomenstoelage van € 35,33 en 0,8% levensloopregeling. De inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

Sollicitatieprocedure

U kunt solliciteren door uw brief en CV te sturen ter attentie van de Raad van Toezicht ISNO Yunus Emre, via email rvt@bsyunusemre.nl. Voor meer informatie of vragen kunt u ons schrijven op het bovengenoemde e-mailadres.

Uw reactie dient uiterlijk 7 december 2020 in ons bezit te zijn. Het eerste sollicitatiegesprek zal plaatsvinden op 11 december 2020, een tweede gesprek staat gepland op 18 december 2020.

Een assessment kan onderdeel uit maken van de procedure.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.