Onze schoolverlaters

Trots op onze schoolverlaters!

De vijf groepen 8 hebben in april jl. deelgenomen aan de Centrale Eindtoets. Wij zijn dan ook opnieuw tevreden met de resultaten die behaald zijn. Sinds het afgelopen schooljaar worden er geen gecorrigeerde scores meer berekend door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Dit betekent dat er geen vergelijking meer gemaakt kan worden met voorgaande jaren of het landelijke gemiddelde. De groepen 8 van ISNO Yunus Emre hebben een niet-gecorrigeerde gemiddelde weten te behalen van 531, 5 punten. Dit behaalde gemiddelde geeft aan dat er spraken is van voortgaande continuïteit ten aanzien van het niveau waarop onze leerlingen de school verlaten. Deze mooie prestatie is behaald mede dankzij de inzet van de leerkrachten, overig personeel, leerlingen en betrokkenheid van de ouders. Hieronder kunt u de schooladviezen van dit schooljaar vergelijken met die van vorig jaar.

Afschaffing Entreetoets groep 7

Al een aantal jaar nemen wij als school in groep 7 de CITO Entreetoets af. De afgelopen jaren groeien onze twijfels over de betrouwbaarheid en voorspellende waarde van de Entreetoets. Onze ervaring met de uitslag van de Entreetoets is dat deze over het algemeen niet tot een betrouwbaar beeld van het niveau van uw kind leidt. Dit geldt eveneens voor de prognoses richting de resultaten op de Eindtoets in groep 8. Om die reden hebben wij als school het besluit genomen de Entreetoets niet meer af te nemen in groep 7.

Ter vervanging van de CITO Entreetoets maakt uw kind in groep 8 de Drempeltoets. De Drempeltoets geeft in vergelijking met de Entreetoets een betere inschatting van het niveau van uw kind. De uitslag van de Drempeltoets zal meegenomen worden in de totstandkoming van het definitieve schooladvies.

2016/2017

2017/2018