Meest gestelde vragen

Waar moet ik zijn?

Waar kan ik de leiding van de school vinden?

Via de locatie van uw kind kunt u bij de administratie een afspraak maken voor een gesprek. Probeer overigens eerst zaken af te regelen met de groepsleerkracht van uw kind.

Ik zie dat er iets stuk is in het schoolgebouw. Bij wie kan ik dat melden?

Bij de conciërge. Mocht die er niet zijn, dan bij de administratie.

Ik ben mijn sleutel / pasjes / etc verloren……?

Ook dit kunt u melden bij de administratie / conciërge.

Wanneer is de leerkracht bereikbaar?

U kunt de leerkrachten op school bereiken op het moment dat zij geen lesgeven. Wilt u een afspraak maken, neemt u dan contact op met de administratie van de locatie waar de leerkracht werkzaam is. Deze kan aan de leerkracht vragen u terug te bellen. Tijdens de ouderavonden kunnen verdere afspraken worden gemaakt. Voorkeur gaat uit naar mailcontact.

Ik wil graag meehelpen?

Veel ouders zijn actief binnen de school. Er bestaan diverse werkgroepen voor verschillende onderwerpen. In deze werkgroepen zitten vooral ouders en soms een leerkracht. De ouderraad is het verzamelpunt waar al deze werkgroepen samen komen. Wilt u helpen in de klas, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.

Ik wil de school graag sponsoren, kan dat?

Ja. Tegenwoordig is het niet zo vreemd meer dat scholen worden gesponsord door bedrijven, bekende merken of winkels uit de omgeving. Vaak houdt dit in dat een instelling of een bedrijf middelen, geld of goederen ter beschikking stelt aan de school. Onze school staat hier in principe niet afwijzend tegenover. In sommige gevallen kunnen wij ons voorstellen dat sponsoring een goede zaak voor de school en de sponsor kan betekenen. Op dit punt moeten de zaken vooraf wel goed besproken worden. Daarom heeft de school een speciaal convenant afgesloten. Als u onze school wilt sponsoren gaat u dan naar de website www. ibsdenhaag.nl/doneren waar u handig, veilig en snel een bijdrage kunt overmaken. Klikt u op het icoontje: ‘Veilig Doneren’ dan komt u op de pagina waar u met internetbankieren een bedrag kunt overmaken. Met uw bijdrage maakt u extra voorzieningen voor de kinderen mogelijk, zoals speelwerktuigen op het schoolplein, een woederuimte, enzovoorts. Doneren aan de ISNO Yunus Emre levert u ook een belastingvoordeel op. Doordat onze school door de Belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn uw giften aftrekbaar. Moge Allah u met het goede belonen.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden op de ISNO Yunus Emre?

U kunt uw kind(eren) aanmelden bij ons op school via onze website www.bsyunusemre.nl/


Ik heb een klacht

Heeft de school een klachtenbeleid?

Sinds 1998 is elke school verplicht een klachtenregeling op te stellen. Het bestuur van de Yunus Emre is aangesloten bij de Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs. De volledige tekst van de Klachtenregeling is op school beschikbaar ter inzage.

Wat wordt er verstaan onder een klacht?

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van kinderen, de toepassing van strafmaatregelingen, de beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Iedereen die bij de school betrokken is, kan een klacht indienen. Er wordt in de meeste gevallen van uitgegaan dat u eerst een gesprek met de direct betrokkene(n) en de leerkracht heeft. Wanneer u er met de leerkracht niet uitkomt en u wendt zich tot de locatieleider, dan zal zij u vragen de klacht schriftelijk op te stellen. Indien nodig kunt u hierbij hulp krijgen. Vervolgens zal de persoon waarover u klaagt door de directie gehoord worden. Hij of zij heeft het recht schriftelijk een reactie te geven op de geuite klacht.

Hierna zal de locatieleider een gesprek organiseren tussen de klager, de beklaagde en de locatieleider. Doel van het gesprek is te komen tot een oplossing. Meestal leidt het gesprek daadwerkelijk tot een oplossing die voor de klager bevredigend is. Indien nodig zal er vanuit de locatieleider een voorstel naar het bestuur gaan voor het nemen van een maatregel.

Is de afhandeling van de klacht naar het gevoel van de klager echter onvoldoende dan kan de volgende officiële weg bewandeld worden:

  • De klacht kan bij één van de vertrouwenspersonen van school gemeld worden.
  • De vertrouwenspersoon gaat na of er door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Tevens gaat de vertrouwenspersoon na of de aanleiding tot de klacht aan het Bevoegd Gezag of bij de klachtencommissie islamitisch onderwijs gemeld moet worden. De contactgegevens van de klachtencommissie staan op de contactpagina van deze schoolgids.
  • De vertrouwenspersoon begeleidt de klager (indien gewenst) bij de procedure.

De ouderbijdrage

Waarom wordt er ouderbijdrage gevraagd?

Wij proberen als ISNO Yunus Emre een toegevoegde waarde te bieden ten opzichte van het door de overheid bekostigde onderwijs. Dat doen wij uit volle overtuiging en met veel inspiratie. Met de ouderbijdrage worden er activiteiten georganiseerd zoals: Aïd El Fitr, Aid El Adha, sportdagen, excursies en schoolreisjes. Om de hoge kosten te kunnen dekken, vragen wij u jaarlijks een fi nanciële bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig maar is wel belangrijk om de continuïteit van de activiteiten te kunnen waarborgen.

Wat gebeurt er wanneer niemand betaalt?

Wanneer niemand de ouderbijdrage betaalt, dan kan de school niet bestaan in de huidige vorm. Ook kan het gevolg hiervan zijn dat uw kind aan bepaalde activiteiten niet kan deelnemen.

Kan ik gespreid betalen?

Ja, mits u dit tijdig en schriftelijk bij de administratie aanvraagt.

Is de bijdrage fiscaal aftrekbaar?

Het blijkt dat de fiscus de ouderbijdrage beschouwt als een betaling waarvoor extradiensten worden geleverd. Daardoor wordt het niet gezien als een gift.

Hoe moet ik de bijdrage betalen?

De ouderbijdrage kan alleen per bank overgemaakt worden naar het IBAN-nummer van de school: NL48 RABO 0129 9033 37 (zie ook pagina ‘financiële zaken’).

Wie controleert hoe het geld wordt besteed?

De medezeggenschapsraad (MR) heeft onder andere de verantwoordelijkheid na te gaan of het bestuur de ouderbijdrage op verantwoorde wijze besteedt. De oudergeleding van de MR zal instemming moeten geven over het beleid en de plannen die het bestuur heeft. Daarnaast is er de controle door de accountant en tenslotte door het ministerie van onderwijs.


Paniek

Mijn kind is nog niet thuisgekomen van school. Wie weet waar hij/zij is?

U kunt uiteraard naar school bellen en vragen naar de groepsleerkracht of de pleinwacht. Om deze onzekerheid te voorkomen is het belangrijk dat u afspraken maakt met uw zoon of dochter wanneer er bij vriendjes / vriendinnetjes gespeeld gaat worden.

Een kind is gevallen. Wie doet er wat aan?

De school beschikt over een EHBO-set, met pleisters, jodium en diverse verbanden. O.a. de conciërges zijn de bedrijfshulpverleners. Bij ernstige ongevallen wordt onmiddellijk contact opgenomen met één van de ouders. Indien nodig wordt vanuit de school contact opgenomen met een arts of het ziekenhuis.

Mijn kind heeft wat kapot gemaakt in de school. Hoe gaat dit verder?

Als het gaat om kleine voorwerpen, zoals een glas, dan doen we uiteraard niet moeilijk en hoeft u niks te vergoeden. Wanneer de leerling echter voor aanzienlijke schade zorgt, dan zullen wij hiervoor kosten in rekening moeten brengen bij de ouders/ verzorgers. In veel gevallen kunt u dan een beroep doen op uw WA-verzekering.

Mijn fiets of jas is gestolen. Kan ik de school aansprakelijk stellen?

Helaas komt het ook in onze school voor dat kostbaarheden worden ontvreemd. De school is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Daarom verzoeken we alle ouders met klem om geen waardevolle spullen mee te geven naar school. Zelf proberen we waardevolle spullen van de school zo veel en zo goed mogelijk op te bergen. Als u hetzelfde doet wat betreft de eigendommen van u of uw kind, dan voorkomt dat veel teleurstellingen.


Leerplicht

Wanneer is mijn kind leerplichtig?

Uw kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag. Dus is het kind 5 jaar geworden op 15 maart? Dan is het kind leerplichtig op de eerste schooldag van de maand april.

Wanneer mag mijn kind naar school?

Uw kind mag de dag na de 4e verjaardag bij ons op school beginnen. Hoewel het nog niet leerplichtig is, mag hij of zij volledig meedraaien. Als de 4-jarige eenmaal bij ons op school zit, dan wordt het kind behandeld alsof het leerplichtig is.

Mag mijn 3-jarige kind alvast even komen wennen?

Als uw kind 3 jaar en 11 maanden is, mag het al op de basisschool komen kennismaken om te wennen aan school. Dat mag maximaal 5 hele dagen per jaar. Afhankelijk van het kind kunnen wij dit verdelen in 10 halve dagen of ervoor kiezen de kennismakingsperiode korter te laten duren.

Hoe moet ik mijn kind ziek melden?

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u om dit tijdig door te geven aan de school. U kunt dit via het ziekmeldingsformulier op de website doen. ISNO Yunus Emre is verplicht de leerplichtwet te handhaven.

Ik wil graag vrijstelling schoolbezoek aanvragen voor mij kinderen, hoe kan ik dit doen?

Extra vakantie aanvragen, buiten de schoolvakanties om, is in de regel niet mogelijk. In sommige bijzondere gevallen, kunnen we echter een uitzondering maken. Het betreft hier verlof in geval van gewichtige omstandigheden en de specifi eke aard van het beroep van één der ouders. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan moet u voor het laatste tenminste 6 weken van tevoren een verzoek via de administratie indienen bij de schoolleiding van de desbetreffende locatie. Aanvragen dienen altijd voorzien te zijn van een rechtsgeldig bewijs. U kunt via onze website www.bsyunusemre.nl , onder het kopje vakantierooster, het aanvraagformulier downloaden.

De directie kan onder bepaalde wettelijke voorwaarden extra vakantie verlenen. Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • eenmaal per schooljaar
  • niet aansluitend op ingeroosterd verlof
  • niet in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: verhuizing, een wettelijke verplichting, huwelijk en ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, bevalling moeder/verzorgster, calamiteiten.

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven: dienstrooster, bezoek buitenland, geen andere of goedkope tickets, verkeersdrukte, activiteiten van verenigingen en verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Wat gebeurt er bij ongeoorloofd verzuim?

Zodra een leerling 16 uur verzuimt binnen 4 aaneengesloten weken, regelmatig te laat komt of verzuimt rondom vakanties zijn wij verplicht dit te melden aan de leerplicht.

Dit waren de meest voorkomende vragen.