Medezeggenschap in transitie

MZR

ISNO Yunus Emre beschikte tot voor kort over één medezeggenschapsraad (MZR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten en is het offi ciële orgaan dat namens de ouders en het personeel met het bestuur praat over het beleid van de school. De MZR vergadert meestal eens per maand. Via de nieuwsbrief houdt de school u op de hoogte van wat de meest belangrijke ontwikkelingen zijn rondom de MZR.

Om de twee jaar worden er verkiezingen gehouden voor de MZR. Voor de personeelsgeleding gebeurt dit op de personeelsvergadering. Voor de oudergeleding worden er verkiezingen georganiseerd waarbij elke ouder zijn of haar stem kan uitbrengen. De samenstelling van de zittende MZR kunt u terugvinden op onze site: www.bsyunusemre.nl.

Tweede MZR

Per 1 augustus 2016 heeft ISNO, naast de locatie Mandelaplein (met twee dependances) een tweede nieuwe school aan de Beresteinlaan. Dit had tot gevolg dat er voor die locatie een tweede MZR is gevormd. Deze werkt op dezelfde manier als hierboven beschreven staat.

GMR

Vanuit deze twee medezeggenschapsraden is er inmiddels een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. In het tweede deel van het afgelopen schooljaar is er een reglement in elkaar gesleuteld, over hoe dat precies moest gaan plaatsvinden. Hierbij is ook rekening gehouden met de wet- en regelgeving die voor alle scholen in Nederland aan de orde is op het gebied van de inspraak op scholen.

In ieder geval is er in het reglement opgenomen dat de GMR minimaal twee tot drie keer per jaar de ontwikkelingen op school bespreekt met het Algemeen Bestuur van de school. Bij het bezoek aan de school door de inspectie van het onderwijs wordt er ook met een delegatie van de GMR gesproken. Daarnaast geeft de GMR gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur / dagelijks bestuur van de school.

Op een aantal punten heeft de GMR instemmingsrecht, zoals bij het vaststellen van de meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan. Hierbij houden zij mede de goede gang van zaken in de gaten voor wat betreft het financiële beleid van de school. Ditzelfde geldt ook voor de formatieplan (het personeel dat op school werkt). Verder neemt de GMR deel aan het selectie van nieuwe bestuursleden, nadat zij ten hoogste 12 jaar in het bestuur hebben gezeten. Ook de bewaking van het naleven van de statuten van de school behoort tot de taken van de GMR.

Wanneer u zaken aan de MZR / GMR wilt voorleggen kunt u via de administratie contact opnemen met de voorzitter van de MZR dan wel GMR. U wordt met name via onze communicatie app Parro op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.