Schoolgids

Beste ouders / verzorgers, Salaam Alaykoem wr. br.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan blijvend kwalitatief onderwijs en dit jaar gaan wij hier mee verder.

Groei vraagt om goede huisvesting

De Ibs Yunus Emre groeit verder naar boven de 1350 leerlingen. Om de leerlingen op een goede manier te kunnen huisvesten wordt de locatie Schalk Burgerstraat compleet vernieuwd. Gedurende de nieuwbouw logeert de school aan de Potchefstraat 2. Voor de locatie Beresteinlaan / Haardstede wordt getracht nieuwbouw te realiseren aan de Haardstede 5. De locatie Van Damstraat is in het schooljaar 2016 / 2017 compleet gerenoveerd waar inmiddels al aan 16 groepen les wordt gegeven.

Lerarentekort bestreden

Tot in de zomervakantie hebben medewerkers van de school hard moeten werken om er voor te zorgen dat alle klassen op 27 augustus ’18 voorzien zouden zijn van een leerkracht. Elhamdoelillah, is dit gelukt. Daarbij zijn ook maatregelen genomen om ook in de naaste toekomst over voldoende leerkrachten te kunnen beschikken.

Organisatievorm laten meegroeien

In het afgelopen jaar, maar ook in het komend jaar, is en wordt er hard gewerkt aan het passend houden van onze organisatievorm. Zo heeft nu elke locatie een locatieleider, een administrateur en conciërge. Verder is een klein stedelijk bureau gevormd dat het personeel op de vier locaties ondersteund. In het komend jaar zal het bestuur van de school ook aangepast gaan worden aan de grootte van de school.

Wat zijn de onderwijskundige parels geweest het afgelopen schooljaar?

1. leerling administratie systeem ‘ParnasSys’ ingevoerd

Hierdoor kon er o.a. gestart worden met een digitaal schoolrapport. Met ParnasSys voldoet nu het mailverkeer tussen ouders en school ook aan alle nieuwe privacy-eisen.

2. Beleidsplan ICT verder uitschrijven en realiseren

Voor het gebruik van ICT hard- en software is de school gebruik gaan maken van de diensten van een grote landelijke organisatie. Daarnaast is er op de locatie Van Damstraat een pilot gestart met Chromebooks zodat een hele klas tegelijk met ICT aan de slag kan gaan.

3. Implementatie Beter bijleren! Begrijpend lezen

Voor het verbeteren van het begrijpend lezen, is er gekozen voor “Beter bijleren”, wat goed aansluit op onze methode ‘Grip op lezen’.

4. Implementatie Argus Clou, aardrijkskunde en Natuur

De nieuwe aardrijkskundeversie van ‘Argus Clou’ werd met grote geestdrift ontvangen. Reden waarom deze methode ook voor Natuur werd ingevoerd voor de groepen 3 en 4.

5. Invoering nieuwe schrijfmethode: Pennenstreken

Groepen 3 zijn met de nieuwe schrijfmethode ‘Pennenstreken’ begonnen. In het komende jaar zullen ook de groepen 4 hiermee gaan werken en de daarop volgende schooljaren.

6. Vervolg aanpak woordenschatonderwijs

Het woordenschatonderwijs vraagt bij ons op school veel aandacht. Er is dan ook veel ondersteuning aan de leerkrachten gegeven om de effectiviteit van hun woordenschatlessen verder te verhogen. In het komende jaar willen wij dit in de leerresultaten graag terugzien.

7. Rekenbeleidsplan

We willen de kwaliteit van het rekenonderwijs duurzaam maken. Daarom is er een rekenbeleidsplan gemaakt waarin de stappen en afspraken van onze rekenlessen zijn vastgelegd.

8. Veilig schoolklimaat

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Daarvoor is er een bovenschoolse veiligheidscoördinator die toeziet op het nakomen van de veiligheidsafspraken. Ook zijn er aanspreekpunten (één per locatie) voor de coördinatie van het beleid tegen pesten.

Waar koersen we het komende jaar op?

De uitvoering van o.a. de volgende speerpunten zullen in het schooljaar 18/19 centraal staan:

  1. Monitoren van sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen met de methode ‘ZIEN!’. Er komen vervolgbijeenkomsten voor de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8.
  2. Woordenschatonderwijs: er zullen vier bijeenkomsten voor het personeel worden ingepland voor vervolgscholing.
  3. Voortgaande scholing personeel op ouderbetrokkenheid en communicatie met ouders.
  4. Aanbod voor plusleerlingen / te implementeren ‘in’ de klas. Ons huidig hoogbegaafdheidsbeleid wordt hierop geactualiseerd.
  5. De uitvoering van de begrijpend leesafspraken n.a.v. uitgevoerde evaluaties herzien en opfrissen door de taalwerkgroep.
  6. De ‘Speelplezier’ methodiek invoeren voor de kleutergroepen 1-2.
  7. Het draaien van een viertal schakelklassen taal (max 15 leerlingen per groep) – op elke locatie één.

Al met al willen wij ook het komende schooljaar met ons werk weer een bijdrage leveren aan de emancipatie van onze doelgroep in de Haagse samenleving.

Tot slot: allen een succesvol schooljaar toegewenst! Wa Assalaam

Abdelsadek Maas
Directeur / Dagelijks Bestuur
ISNO Yunus Emre Den Haag