Veiligheid

Het streven van IBS Yunus Emre is gericht op het creëren van een veilig leer- en werkklimaat waarin de leerlingen en het personeel zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een belangrijke voorwaarde voor het bevorderen van een zo optimaal mogelijk positief leerklimaat voor leerlingen en het werkklimaat voor het personeel is het stimuleren van een positieve sociale binding met de school. Hierbij zijn van belang het snel handelen, het zorgvuldig analyseren van eventuele problematiek, een goede klachtenregeling, een duidelijke afstemming met externe hulpverlening en betrokkenen belangrijke factoren voor het realiseren van een optimale schoolveiligheid. Om deze schoolveiligheid te waarborgen is er een schoolveiligheidsplan opgesteld waarin alle programma’s en werkwijzen die de school inzet (of wil inzetten) uitvoerig worden beschreven.

Veiligheidscoördinator

De sociale veiligheid is een taak van alle teamleden en andere medewerkers in de school. Het dagelijks managen van sociale veiligheid en is het aanspreekpunt op dit gebied voor alle betrokkenen in en bij de school: ouders, leerlingen, teamleden en medewerkers op school. Het beleidsplan sociale veiligheid ISNO Yunus Emre wordt gevoerd en gecoördineerd door Wafa Said & Laila El Moukhtari.

Gehanteerde werkwijzen en programma’s:

Hieronder een korte beschrijving van een aantal programma’s uit het veiligheidsplan:

De Vreedzame school als preventief kader

Uitgangspunt voor het beleid inzake sociale veiligheid op onze school is het programma De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratische burgerschap. Het programma helpt onze school een gemeenschap te vormen waarin we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving.

Wij willen dat kinderen op onze school zich niet alleen optimaal laten ontwikkelen in de academische vakken, zoals taal en rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke vorming van leerlingen. Dat het ook goede mensen worden die op hun beurt een bijdrage aan de samenleving leveren. Met elke generatie vormen we immers opnieuw onze samenleving. Onze school dient ook een school te zijn waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en om ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen. Hieronder werken we deze preventieve maatregelen nader uit.

Anti-pestcoördinatie – stuurgroep

Van scholen wordt verwacht dat ze een teamlid (of meerdere teamleden) belasten met de taak om het beleid ten aanzien van pesten te coördineren, die tevens als aanspreekpunt in het kader van pesten fungeert. Wij kiezen ervoor om deze taak mee te nemen in het bredere perspectief van de pedagogische opdracht van de school, en de domeinen van sociale competentie en burgerschapsvorming. De taken van een ‘antipestcoördinator’ zijn op onze school opgenomen in de taken van de stuurgroep Vreedzame School.

De Vreedzame School stuurgroep bestaat uit:

  • Locatie Van Damstraat: Asmae El Maknouzi (coördinator) & Najima Boudouan
  • Locatie Schalkburgerstraat: Laila el Moukhtari (vervangend coördinator) & Kaoutar el Fizazi
  • Locatie Mandelaplein: Sara Khallouki & Sabah Mahmood
  • Locatie Beresteinlaan: Zeyneb Karbalai & Maysa Schulte

De Anti-pestcoördinatie stuurgroep bestaat uit:

  • Locatie Mandelaplein: Zainab Esadik (OB) & Mostafa Belhaj (BB)
  • Locatie Schalkburgerstraat: Samia El Markie (OB) Hulya Carlik (BB)
  • Locatie Van Damstraat: Asmae El Maknouzi (OB) en Seval Batun (BB)
  • Locatie Beresteinlaan: Zeyneb Karbalai (OB) & Maysa Schulte (BB)

Meten van veiligheid

We gaan structureel na of de doelen van De Vreedzame School wel gehaald worden met behulp van een aantal meetinstrumenten:

De Veiligheidsthermometer

We nemen jaarlijks in oktober de veiligheidsthermometer van De Vreedzame School af.

Vragenlijst Groepsklimaat

Deze nemen we jaarlijks in januari af. De Vragenlijst Groepsklimaat is een ‘volgsysteem’ op groepsniveau. Aanvullend op de instrumenten van De Vreedzame School zoeken we naar
een passende werkwijze voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Een werkgroep is zich aan het oriënteren op verschillende methodes en aanpakken.

Gedragsprotocol

Pesten valt onder ongewenst gedrag. Om dit geen podium te geven hanteren we een gedragsprotocol. De afgelopen maanden is het gedragsprotocol bijgesteld. Met dit protocol in de hand willen wij werken aan gewenst gedrag binnen onze school.

De Oplossingsgerichte Pestaanpak (OPA)

Als er meer nodig is hanteren wij een aanpak van pesten die De Vreedzame School aanbiedt: de Oplossingsgerichte Pestaanpak (OPA).