Overgang PO naar VO

De totstandkoming van het basisschooladvies

Het basisschooladvies (BSA) is gebaseerd op leerlingkenmerken en toetsgegevens:

Leerlingkenmerken:

 • Werkhouding
 • Sociaal-emotioneel
 • Thuissituatie

Test- en toetsgegevens:

 • Didactische toetsen
 • CITO LOVS scores
 • Vooruitblik Entreetoets

Visie basisschool

Interne organisatie rondom het basisschooladvies

In oktober is er een ouderavond voor de groepen 8. Tijdens deze avond worden de ouders rondom de volgende onderwerpen geïnformeerd.

 • Tijdpad groep 8
 • Oriëntatie op het VO
 • Aanmelding
 • Toelating
 • Eindtoets & uitslag
 • Passend onderwijs
 • De procedure rondom de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

In november zal een eerste overlegmoment plaatsvinden, waarbij er per leerling een voorlopig advies wordt opgesteld. In de eerste week van januari is er vervolgens overleg over het definitieve basisschooladvies. Het advies wordt gevormd door de intern begeleider, leerkracht groep 8 (eventueel ook leerkracht groep 7) en de locatieleider. Hierbij worden de leerlingkenmerken, test- en toets gegevens vanaf eind groep 6 meegenomen.

In januari zullen de adviesgesprekken plaatsvinden. De ouders worden samen met hun kind uitgenodigd voor dit adviesgesprek. De intern begeleider en de leerkracht delen tijdens dit gesprek het definitief basisschooladvies uit. Tevens wordt het digitale overdrachtsdossier (OKR) doorgenomen.

Indien ouders op- of aanmerkingen hebben, kunnen ze terecht bij de betrokkenen. Ouders hebben het recht om een zienswijze op te nemen in het OKR.

In het onderwijskundig rapport staat de volgende informatie:

 • Het basisschooladvies
 • Contactgegevens leerling
 • Leervordering en cognitieve capaciteiten
 • Ontwikkeling en gedrag
 • Zorgplicht en begeleiding
 • Eindtoets
 • Gegevens ouder(s)/ verzorger(s)
 • Documenten en bijlagen

Alle leerlingen nemen deel aan de Centrale Eindtoets bestaande uit twee versies: Basistoets of Niveautoets. Voor de kinderen die in aanmerking komen voor Praktijk Onderwijs (PRO) en Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) wordt in november de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) afgenomen.

Communicatie met het vo

Om de leerlingen uit groep 8 een beeld te geven van de verschillende vormen van voortgezet onderwijs, kunnen ze elk jaar een aantal scholen bezoeken. Daarnaast krijgen leerlingen en ouders informatie over het voortgezet onderwijs en kunnen ouders met hun kind de voorlichtingsdagen bezoeken die scholen organiseren.

Zodra ouders de leerling hebben aangemeld op een school ontvangt het voortgezet onderwijs het basisschooladvies in januari, de citoscore in mei en indien nodig overige aanvullende informatie. Het basisschooladvies is leidend. De VO-scholen mogen geen aanvullende toetsing eisen of leerlingen zelf toetsen. Bij vragen gaat het VO in gesprek met de basisschool. De basisschool ontvangt direct bericht van de aanmelding op het VO. Via BOVO-digitaal, het digitaal overdrachtssysteem van het onderwijskundig rapport, kan de VO-school het onderwijskundig rapport bekijken en de beschikbare informatie inzien.

Eindtoets

De CITO Centrale Eindtoets wordt verspreid over drie dagen afgenomen. De Centrale Eindtoets bestaat uit reken- en taalonderdelen.

Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Lezen
 • Schrijven
 • Grammatica (ontleding en taalverzorging)
 • Woordenschat

Bij rekenen komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden

De CITO Centrale Eindtoets kent twee versies:

 • Basisniveau (digitaal of papieren versie)
 • Niveautoets

Als het basisschooladvies en de CITO eindscore niet overeenkomen volgen de volgende acties:

 • Er volgt geen bijstelling als CITO-eindtoets lager is dan het schooladvies.
 • Is de CITO-eindtoets hoger dan het schooladvies dan volgt er een heroverweging.
 • De school kan besluiten het schooladvies aan te passen, maar dit is niet verplicht. Het genomen besluit wordt gecommuniceerd met de ouders.
 • Bij vragen gaat de VO school in gesprek met de basisschool of andersom.

Tijdpad 2018-2019

uiterlijk 19-12-2018 Meegeven concept aanmeldformulier met voorlopig basisschooladvies en voorkeurslijst in verband met de oriëntatieperiode op het vo.
t/m 13-01-2019 Invullen OKR
07-01-2019 t/m 08-2-2019 Start oriëntatieperiode VO inclusief open dagen
vanaf 14-01-2019 Afname LVS-toetsen (M8)
25-01-2019 Definitief maken OKR en dossier en uitreiken adviesformulieren Praktijkonderwijs
30-01-2019 Adviesgesprekken met ouders
08-02-2019 Definitief maken OKR en dossier en uitreiken adviesformulieren vmbo, havo en vwo
26-01-2019 1e Start en behandelperiode Praktijkonderwijs en ISK
09-02 t/m 22-02 1e aanmeldings- en behandelperiode vmbo, havo en vwo
03-04-2019 Loting en matching 1e aanmeldingsperiode voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de 1e school van eerste keuze
04-04-2019 Bericht van plaatsing vmbo, havo en vwo
04-04-2019 overzicht nog beschikbare plaatsen op het VO
8-04 t/m 12-04 Start 2e aanmeldingsperiode
16-04-2019 Bericht van plaatsing aan ouders en po-scholen
16 en 17 april 2019 Afname CITO eindtoets
mei-19 Uitslag eindtoets
mei-19 Heroverweging en mogelijk bijstelling BSA n.a.v. de eindtoets
mei-19 Verwerken CITO Eindtoets in POVO module van OT
mei-18 Gesprekken n.a.v. bijstelling BSA
jun-18 Verwerking plaatsing n.a.v. eindtoets in POVO OT.