Meest gestelde vragen

Waar moet ik zijn?

Via de administratie kunt u een afspraak maken voor een gesprek. Probeer overigens eerst zaken af te regelen met de groepsleerkracht van uw kind.
Bij de concierge. Mocht die er niet zijn, dan bij de administratie.
Ook dit kunt u melden bij de administratie / conciërge.
U kunt de leerkrachten op school bereiken op het moment dat zij geen lesgeven. Wilt u een afspraak maken, neemt u dan contact op met de administratie. Deze kan aan de leerkracht vragen u terug te bellen.
Tijdens de ouderavonden kunnen verdere afspraken worden gemaakt.
Veel ouders zijn actief binnen de school. Er bestaan diverse werkgroepen voor verschillende onderwerpen. In deze werkgroepen zitten vooral ouders en soms een leerkracht. De ouderraad is het verzamelpunt waar al deze werkgroepen samen komen. Wilt u helpen in de klas, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.
Ja. Tegenwoordig is het niet zo vreemd meer dat scholen worden gesponsord door bedrijven, bekende merken of winkels uit de omgeving. Vaak houdt dit in dat een instelling of een bedrijf middelen, geld of goederen ter beschikking stelt aan de school. Onze school staat hier in principe niet afwijzend tegenover. In sommige gevallen kunnen wij ons voorstellen dat sponsoring een goede zaak voor de school en de sponsor kan betekenen. Op dit punt moeten de zaken vooraf wel goed besproken worden. Daarom heeft de school een speciaal convenant afgesloten. Als u onze school wilt sponsoren gaat u dan naar de website www.ibsdenhaag.nl/doneren waar u handig, veilig en snel een bijdrage kunt overmaken. Klikt u op het icoontje: ‘Veilig Doneren’ dan komt u op de pagina waar u met internetbankieren een bedrag kunt overmaken. Met uw bijdrage maakt u extra voorzieningen voor de kinderen mogelijk, zoals speelwerktuigen op het schoolplein, een woederuimte, enzovoorts. Doneren aan de Ibs Yunus Emre levert u ook een belastingvoordeel op.
Doordat onze school door de Belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) zijn uw giften aftrekbaar. Moge Allah u met het goede belonen.
Als u uw kind op de Ibs Yunus Emre wilt aanmelden kunt u dit enkel via onze aanmeldpagina doen.

Ik heb een klacht

Sinds 1998 is elke school verplicht een klachtenregeling op te stellen. Het bestuur van de Yunus Emre is aangesloten bij de Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs. De volledige tekst van de Klachtenregeling is op school beschikbaar ter inzage.
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van kinderen, de toepassing van strafmaatregelingen, de beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Iedereen die bij de school betrokken is, kan een klacht indienen. Er wordt in de meeste gevallen van uitgegaan dat u eerst een gesprek met de directe betrokkene(n) en de leerkracht heeft. Wanneer u er met de leerkracht niet uitkomt en u wendt zich tot de directie dan zal zij u vragen de klacht schriftelijk op te stellen. Indien nodig kunt u hierbij hulp krijgen. Vervolgens zal de persoon waarover u klaagt door de directie gehoord worden. Hij of zij heeft het recht schriftelijk een reactie te geven op de geuite klacht.e.

Hierna zal de directie een gesprek organiseren tussen de klager, de beklaagde en de directie. Doel van het gesprek is te komen tot een oplossing. Meestal leidt het gesprek daadwerkelijk tot een oplossing die voor de klager bevredigend is. Indien nodig zal er vanuit de directie een voorstel naar het bestuur gaan voor het nemen van een maatregel.

Is de afhandeling van de klacht naar het gevoel van de klager echter onvoldoende dan kan de volgende officiële weg bewandeld worden:

  • De klacht kan bij één van de vertrouwenspersonen van school gemeld worden.
  • De vertrouwenspersoon gaat na of er door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Tevens gaat de vertrouwenspersoonna of de aanleiding tot de klacht aan het Bevoegd Gezag of bij de klachtencommissie islamitisch onderwijs gemeld moet worden. De contactgegevens van de klachtencommissie staan op de contactpagina van deze schoolgids.
  • De vertrouwenspersoon begeleidt de klager (indien gewenst) bij de procedure.

De ouderbijdrage

Wij proberen als Yunus Emre School een toegevoegde waarde te bieden ten opzichte van het door de overheid bekostigde onderwijs. Dat doen wij uit volle overtuiging en met veel inspiratie. Met de ouderbijdrage worden er activiteiten georganiseerd zoals: Ied-ul Fitr, Ied-ul Adha, sportdagen, excursies en schoolreisjes. Om de hoge kosten te kunnen dekken, vragen wij u jaarlijks een financiële bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig maar is wel belangrijk om de continuïteit van de activiteiten te kunnen waarborgen.
Wanneer niemand de ouderbijdrage betaalt, dan kan de school niet bestaan in de huidige vorm. Ook kan het gevolg zijn dat uw kind aan bepaalde activiteiten niet kan deelnemen.
Ja, u kunt dit bij de administratie aangeven.
De fiscus beschouwt de ouderbijdrage als een betaling waarvoor extra diensten worden geleverd. Daardoor wordt het niet gezien als een gift.
De ouderbijdrage kan alleen per bank over te maken naar het rekeningnummer van de school.
De medezeggenschapsraad (MR) heeft onder andere de verantwoordelijkheid na te gaan of het bestuur de ouderbijdrage op verantwoorde wijze besteedt. De oudergeleding van de MR zal de instemming moeten geven over het beleid en de plannen die het bestuur heeft. Daarnaast is er de controle door de accountant en tenslotte door het ministerie van onderwijs.

Paniek

U kunt uiteraard naar school bellen en vragen naar de groepsleerkracht of de pleinwacht. Om deze onzekerheid te voorkomen is het belangrijk dat u afspraken maakt met uw zoon of dochter wanneer er bij vriendjes/vriendinnetjes gespeeld gaat worden.
De school beschikt over een EHBO-set, met pleisters, jodium en diverse verbanden. O.a. de conciërges zijn de bedrijfshulpverleners. Bij ernstige ongevallen wordt onmiddellijk contact opgenomen met één van de ouders. Indien nodig wordt vanuit de school contact opgenomen met een arts of het ziekenhuis.
Als het gaat om relatief kleine voorwerpen, zoals een glas, dan doen we uiteraard niet moeilijk en hoeft u niks te vergoeden. Wanneer de leerling echter voor aanzienlijke schade zorgt, dan zullen wij hiervoor kosten in rekening moeten brengen bij de ouders/verzorgers. In veel gevallen kunt u dan een beroep doen op uw WA-verzekering.
Helaas komt het ook in onze school voor dat kostbaarheden worden ontvreemd. De school is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Daarom verzoeken we alle ouders met klem om geen waardevolle spullen mee te geven naar school. Zelf proberen we waardevolle spullen van de school zo veel en zo goed mogelijk op te bergen. Als u hetzelfde doet wat betreft de eigendommen van u of uw kind, dan voorkomt dat veel teleurstellingen.

Leerplicht

Uw kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag. Dus is het kind 5 jaar geworden op 15 maart? Dan is het kind leerplichtig op de eerste schooldag van de maand april.
Uw kind mag de dag na de 4e verjaardag bij ons op school beginnen. Hoewel het nog niet leerplichtig is, mag hij of zij volledig meedraaien. Als de 4-jarige eenmaal bij ons op school zit, dan wordt het kind behandeld alsof het leerplichtig is.
Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het al op de basisschool komen kennismaken om te wennen aan school. Dat mag maximaal 5 hele dagen per jaar. Afhankelijk van het kind kunnen wij dit verdelen in 10 halve dagen of ervoor kiezen de kennismakingsperiode korter te laten duren.
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u om dit tijdig door te geven aan de school. U kunt dit het liefst online of per mail naar uw locatie en of anders per telefoon vóór 08:25 uur. IBS Yunus Emre is verplicht de leerplichtwet te handhaven.
Extra vakantie aanvragen, buiten de schoolvakanties om, is in de regel niet mogelijk. In sommige bijzondere gevallen, kunnen we echter een uitzondering maken. Het betreft hier verlof in geval van gewichtige omstandigheden en de specifieke aard van het beroep van één der ouders. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan moet u voor het laatste tenminste 6 weken van tevoren een verzoek via de administratie indienen bij de schoolleiding. Aanvragen dienen altijd voorzien te zijn van een rechtsgeldig bewijs. Een dergelijke aanvraag moet voorzien zijn van een verklaring van de werkgever van de betreffende ouder. Op de administratie kunt u hiervoor een aanvraagformulier krijgen.

De directie kan onder bepaalde wettelijke voorwaarden extra vakantie verlenen. Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • eenmaal per schooljaar
  • niet aansluitend op ingeroosterd verlof
  • niet in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: verhuizing, een wettelijke verplichting, huwelijk en ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, bevalling moeder/verzorgster, calamiteiten.

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven: dienstrooster, bezoek buitenland, geen andere of goedkope tickets, verkeersdrukte, activiteiten van verenigingen en verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Zodra een leerling 16 uur verzuimt binnen 4 aaneengesloten weken, regelmatig te laat komt of verzuimt rondom vakanties zijn wij verplicht dit te melden aan de leerplicht.