GMR

Elke locatie van ISNO Yunus Emre beschikt over een medezeggenschapsraad (MZR). Deze raad bestaat uit
2 ouders en 2 medewerkers en is het officiële orgaan dat namens de ouders en het personeel met het bestuur
praat over het beleid van de school. De MZR vergadert meestal eens per maand. Via de nieuwsbrief houdt
de school u op de hoogte van wat de meest belangrijke ontwikkelingen zijn rondom de MZR.

Om de twee jaar worden er verkiezingen gehouden voor de MZR. Voor de personeelsgeleding gebeurt dit
op de personeelsvergadering. Voor de oudergeleding worden er verkiezingen georganiseerd waarbij elke
ouder zijn of haar stem kan uitbrengen.

 

GMR

Vanuit de medezeggenschapsraden is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Er is een wet- en regelgeving die voor alle scholen in Nederland aan de orde is op het gebied van de inspraak op scholen.

De GMR zal minimaal twee tot drie keer per jaar de ontwikkelingen op school bespreken met het Bestuur van de school. Bij het bezoek aan de school door de inspectie van het onderwijs wordt er ook met een delegatie van de GMR gesproken. Daarnaast geeft de GMR gevraagd en ongevraagd advies aan de directie / dagelijks bestuur van de scholen.

Op een aantal punten heeft de GMR instemmingsrecht, zoals bij het vaststellen van de meerjarenbegroting
en het bestuursformatieplan. Hierbij houden zij mede de goede gang van zaken in de gaten voor wat betreft
het financiële beleid van de school. Ditzelfde geldt ook voor de formatieplan (het personeel dat op school
werkt). Verder neemt de GMR deel aan de selectie van nieuwe bestuursleden, nadat zij ten hoogste 12 jaar
in het bestuur hebben gezeten. Ook de bewaking van het naleven van de statuten van de school behoort tot
de taken van de GMR.

Wanneer u zaken aan de MZR / GMR wilt voorleggen kunt u via de administratie van de betreffende locatie contact opnemen met de voorzitter van de MZR dan wel GMR. Via onder andere de nieuwsbrief en de schoolsite wordt u op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.