GMR

ISNO Yunus Emre beschikte tot voor kort over één medezeggenschapsraad (MZR). Deze raad bestaat uit
ouders en leerkrachten en is het offi ciële orgaan dat namens de ouders en het personeel met het bestuur
praat over het beleid van de school. De MZR vergadert meestal eens per maand. Via de nieuwsbrief houdt
de school u op de hoogte van wat de meest belangrijke ontwikkelingen zijn rondom de MZR.

Om de twee jaar worden er verkiezingen gehouden voor de MZR. Voor de personeelsgeleding gebeurt dit
op de personeelsvergadering. Voor de oudergeleding worden er verkiezingen georganiseerd waarbij elke
ouder zijn of haar stem kan uitbrengen.

Tweede MZR

Per 1 augustus 2016 heeft ISNO, naast de locatie Mandelaplein (met twee dependances) een tweede nieuwe
school aan de Beresteinlaan. Dit had tot gevolg dat er voor die locatie een tweede MZR is gevormd. Deze
werkt op dezelfde manier als hierboven beschreven staat.

GMR

Vanuit deze twee medezeggenschapsraden is er inmiddels een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) gevormd. In het tweede deel van het afgelopen schooljaar is er een reglement in elkaar gesleuteld,
over hoe dat precies moest gaan plaatsvinden. Hierbij is ook rekening gehouden met de wet- en regelgeving
die voor alle scholen in Nederland aan de orde is op het gebied van de inspraak op scholen.

In ieder geval is er in het reglement opgenomen dat de GMR minimaal twee tot drie keer per jaar de
ontwikkelingen op school bespreekt met het Algemeen Bestuur van de school. Bij het bezoek aan de school
door de inspectie van het onderwijs wordt er ook met een delegatie van de GMR gesproken. Daarnaast geeft
de GMR gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur / dagelijks bestuur van de school.

Op een aantal punten heeft de GMR instemmingsrecht, zoals bij het vaststellen van de meerjarenbegroting
en het bestuursformatieplan. Hierbij houden zij mede de goede gang van zaken in de gaten voor wat betreft
het financiële beleid van de school. Ditzelfde geldt ook voor de formatieplan (het personeel dat op school
werkt). Verder neemt de GMR deel aan het selectie van nieuwe bestuursleden, nadat zij ten hoogste 12 jaar
in het bestuur hebben gezeten. Ook de bewaking van het naleven van de statuten van de school behoort tot
de taken van de GMR.

Wanneer u zaken aan de MZR / GMR wilt voorleggen kunt u via de administratie contact opnemen met de
voorzitter van de MZR dan wel GMR. Via onder andere de nieuwsbrief en de schoolsite wordt u op de hoogte
gehouden van de verdere ontwikkelingen.