Identiteit

De Islamitische, levensbeschouwelij­ke grondslag onderscheidt ons van anderen en vormt de identiteit van de school. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is het ontwikkelen van een Islamitisch zelfbesef bij kinderen in relatie tot het curriculum van de school. Hierbij willen wij een aantal belangrijke waarden en normen aan onze leerlingen meegeven om later hun eigen keuzes te kunnen maken: eerlijkheid en oprechtheid, verdraagzaamheid, onzelfzuchtigheid, geduld en doorzettingsvermogen,  goedgeefsheid, respect, ijver, rechtvaardigheid, soberheid, bescheidenheid en integriteit.

Omdat de identiteitsontwikkeling van Islamitische kinderen in Nederland vanuit zo’n breed kader plaatsvindt, willen wij de kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen. Met andere woorden, wij willen de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldburger.  Dat willen wij bereiken door:

  • onze scholen in te bedden in de Nederlandse samenleving;
  • onderwijs van zo hoog mogelijk niveau aan te bieden en daarbij een verantwoorde identiteit uit te dragen;
  • goed gekwalificeerd personeel met een verscheidenheid aan culturen aan te stellen;
  • een organisatiestructuur en -klimaat neer te zetten die past bij een moderne dynamische en transparante organisatie, waarbij iedereen zijn/haar eigen bijdrage levert aan ontwikkeling van kwaliteit.

De kinderen groeien op in een multireligieuze, multiculturele en multi-etnische omgeving. Vanuit het besef van de eigenwaarde en identiteit, zal kennis en waardering voor mensen met een ander geloof worden gestimuleerd. Zo worden de leerlingen   waardevolle partners in onze Nederlandse samenleving. De school sluit zich niet op in  het eigen isolement, maar opent nadrukkelijk de deuren naar de samenleving. Wij vormen samen met onze omgeving de basis voor het wereldburgerschap.

Wij hebben in dat kader een helder identiteitsbeleid opgesteld met richtlijnen en afspraken met betrekking tot de vormgeving van de islamitische identiteit in de dagelijkse praktijk. Om tot een goede implementatie te komen van de islamitische identiteit is een goede samenwerking tussen de scholen en ouders van belang. Middels ons identiteitsbeleid wil de stichting richtlijnen bieden aan personeelsleden, ouders en leerlingen om zodoende gezamenlijk bij te dragen aan de waarborging van de islamitische identiteit.

Verschillende onderwerpen worden kort omschreven en toegelicht met de bijbehorende afspraken. Dit betreft onder andere afspraken over gym- en zwemkleding, godsdienstlessen en het gebed.

De stichting verwacht van ouders dat zij actief bijdragen aan het bewaken van de identiteit. Alle vragen en/of verzoeken aangaande het identiteitsbeleid kunnen gericht worden naar de directeur van de desbetreffende school.