MR

Er is wet- en regelgeving op het gebied van inspraak op scholen. Dit betreft de medezeggenschapsraad (“MR”). Elke school van ISNO Yunus Emre beschikt daarom over een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 2 ouders en 2 medewerkers en is het officieel orgaan dat namens de ouders en het personeel met de directie praat over het beleid van de school. De MR vergadert meestal eens per maand. Via de nieuwsbrief houdt de school u op de hoogte van wat de meest belangrijke ontwikkelingen zijn rondom de MR.

 

Om de twee jaar worden er verkiezingen gehouden voor de MR. Voor de personeelsgeleding gebeurt dit op de personeelsvergadering. Voor de oudergeleding worden er verkiezingen georganiseerd waarbij elke ouder zijn of haar stem kan uitbrengen.

 

 

 

GMR

Vanuit de medezeggenschapsraden wordt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd.

De GMR bespreekt minimaal twee keer per jaar de ontwikkelingen op stichtingsniveau bespreken met het bestuur. Daarnaast geeft de GMR gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Bij een inspectiebezoek wordt er ook met een delegatie van de GMR gesproken.

 

Op een aantal punten heeft de GMR-instemmingsrecht, zoals bij het vaststellen van het bestuursformatieplan. Hierbij houden zij mede de goede gang van zaken in de gaten voor wat betreft het formatieplan (het personeel dat op school werkt). Verder neemt de GMR deel aan de selectie van nieuwe Raad van Toezicht leden en bestuurder.

 

Wanneer u zaken aan de MR/ GMR wilt voorleggen, kunt u via de administratie van de betreffende school contact opnemen met de voorzitter van de MR dan wel de GMR.