Dua’s

Dua

Wie de volgende dua’s in de ochtend en in de avond oprecht en met volle overgave aan Allah zegt, zal hem of haar niets schadelijks overkomen:

Ik zoek mijn toevlucht in de woorden van Allah, tegen het kwaad van dat Hij heeft geschapen.

 

In de naam van Allah, met wiens de naam niets schadelijks op aarde of in de hemel zal komen, en Hij is de Hoorder, de Kenner.

 

Dua al Qoenoet

Dua al Qoenoet wordt in de meeste gevallen tijdens het witr- of het ochtend gebed verricht, maar het wordt ook wel verricht in tijden van rampspoed.

De dua:

 

 

 

Uitspraak dua al qoenoet:

Allahoemma ahdinie fieman hadayta wa 3aafinie fieman 3aafayta wa tawallanie fiemen tawallayta wa baarik lie fiemaa a3thayta wa qinie sharra maa qadayta fa iennaka taqdhie wa laa yoeqdha 3alayk, innahoe laa yadhielloe men waalayta wa laa ya3iezzoe men 3aadayta tabaarakta rabbanaa wa ta3aalayta.

Betekenis dua al qoenoet:

O Allah, leid me samen met degenen die U heeft geleid, en geef me de gezondheid, samen met degenen die U gezondheid heeft geschonken. Neem me onder Uw hoede samen met degenen die U onder Uw hoede heeft genomen. Zegen hetgeen wat U mij heeft gegeven. Bescherm me tegen het kwaad dat U heeft bestemd. U oordeelt en niemand oordeelt U. En iedereen die U als bondgenoot neemt, hij zal niet minacht worden en iedereen die U als vijand aanneemt zal nooit de smaak van glorie proeven. U bent gezegend, onze Heer, de Verhevene.

 

Seyyidul istighfaar
(Dua om vergiffenis te vragen aan Allah)

Deze smeekbede kan je gebruiken om tot rust te komen. Als je vergiffenis wilt vragen aan Allah s.w.t. raden wij jullie aan om onderstaande smeekbede te gebruiken.

”Als je deze dua gedurende de dag zegt en overlijdt gedurende deze dag (voor de avond), dan zal je één van de bewoners van het Paradijs worden. Als je deze dua gedurende de nacht zegt (voor de ochtend), dan zal je één van de bewoners van het Paradijs worden.”

Onze geliefde profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft namelijk gezegd:
“De beste smeekbede (dua) voor het vragen van vergeving (Seyyid-al-Istighfar) is door het volgende te zeggen:

 

Uitspraak:

Allâhumma Anta Rabbî, lâ ilâha illâ Anta, Ghalaqtanî wa anâ ‘abduka, wa anâ ‘alâ ‘ahdika wa wa’dika mastata’tu, a’ûdhu bika min sharri mâ sana’tu, abû’u laka bini’maktika ‘alayya, wa abû’u bidhanbî, faghfir lî, fa innahu lâ yaghfirudh-dhunûba illâ Anta.

Betekenis:

O Allah! U bent mijn Heer. Er is geen andere god behalve U. U heeft mij geschapen, en ik ben Uw dienaar. En ik houd mij aan Uw regels zo veel als ik kan. Ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad dat ik heb aangericht . Ik erken de gunsten die U mij hebt geschonken en ik beken mijn zonden. Vergeef mij! Want niemand heeft de macht om te vergeven, behalve U.

 

Dua bij het verbreken van het vasten

 

 

Uitspraak:

Allah’oemma laka soemt, wa ala rizqika aftart.
Dhahabad’dhama, wabtallatil oeroeq, wathabatal adjroe insha’Allah.

Betekenis:

O Allah! Voor U heb ik gevast, en met Uw rizq heb ik het vasten verbroken.
De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah.

 

Dua tijdens de Laylatoel Qadr

 

Uitspraak:
Allahoemma innaka affoewwoen toe hibboel afwa faafoe annie.

Betekenis:
O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij.

 

Salaat ibrahiem (Dua na de laatste tashahud)

 

Uitspraak:

Allaahoemma sallie ‘ala Moehammadien wa ‘ala aalie Moehammadien, kamaa sallayta ‘ala ibraahiema wa ‘ala aalie ibrahiema, iennaka hamiedoen madjied. Allaahoemma bariek ‘ala Moehammadien wa ‘ala aalie Moehammadien kamaa barakta ‘ala ibraahiema wa ‘ala aalie ibrahiem. Iennaka hamiedoen madjied.

Betekenis:
O Allah, verhef Mohammed en de volgelingen van Mohammed, zoals U Ibrahiem verhief en de volgelingen van Ibrahiem. U bent de meest Geprezene, de meest Wonderbaarlijke. O Allah, zegen Mohammed en de volgelingen van Mohammed, zoals U Ibrahiem heeft gezegend en de volgelingen van Ibrahiem. U bent de meest Geprezene, de meest Wonderbaarlijke.

 

Dua tijdens het gebed

Dua tijdens de roekoe:

 

Uitspraak van de dua:
Soebh’aana Rabbieya l-‘adhiem.

Betekenis van de dua in het gebed:
Geprezen bent U, mijn Heer, de Almachtige.

 

Dua tijdens de soejoed:

 

Uitspraak van de dua:
Soebhaana rabbieyaa l-a’laa.

Betekenis van de dua tijdens de soejoed:
Geprezen bent U, mijn Heer, de Allerhoogste.

 

Teshehhod

 

 

Uitspraak van de dua:
Attahieyyaatoe liellah, wassalawaatoe wattayyiebaat, assalaamoe alayka ayyoehan nabiey, wa rahmatoellahie wa barakaatoeh, assalaamoe alayna wa ala iebadiellahissalihien, esh-hedoe alllaïelaha illallaah wa esh-hedoe enna Mohammadan abdoehoe wa rasoeloeh.

Betekenis van de dua:
Alle woorden en handelingen ter verheerlijking komen toe aan Allah, en de gebeden en al het goede komen toe aan Allah. Vrede zij met u, O profeet en ook de genade en de zegeningen van Allah. Vrede zij met ons en met de oprechte dienaren van Allah. Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

 

Adaan
(Oproep tot het gebed)

 

Uitspraak:
Allah’oe akbar, Allah’oe akbar, Esh-hèdoe en lè-ilèhè il-l’Allah Esh-hèdoe en lè-ilèhè il-l’Allah, Esh-hèdoe ènnè Mohammed’en rasoeloe’ Allah Esh-hèdoe ènnè Mohammed’en rasoeloe’ Allah, Hèyyè alès’ salèh Hèyyè alès’ salèh, Hèyyè alèl fèlèh Hèyyè alèl fèlèh, Allah’oe akbar Allah’oe akbar Lè ilèhè il-l’Allaah.

Betekenis:
Allah is groot, Allah is groot. Ik getuig dat er geen god is dan Allah, ik getuig dat er geen god is dan Allah. Ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah, ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah. Kom tot het gebed, kom tot het gebed. Kom tot voorspoed, kom tot voorspoed. Allah is groot, Allah is groot. Er is geen god dan Allah.

 

Dua Na de oproep tot het gebed (adhaan):

 

Uitspraak:
Allahoemma rabba haadhi-hid dawat-it taammah, was-salaatiel qaa-imah, aati Mohammed’enil wasielata wal-fadhielata wab-ath-hoe maqaamen mahmoed’enil ladhie wa-ad-tah.

Betekenis:
O Allah, Heer van deze perfecte oproep en van het te verrichten gebed, schenk Mohammed al-wasielah en al-fadielah en schenk hem de verheven positie die U hem heeft beloofd.