Vrijstelling schoolbezoek

Extra vakantie aanvragen, buiten de schoolvakanties om, is in de regel niet mogelijk. In sommige bijzondere gevallen, kunnen we echter een uitzondering maken. Het betreft hier verlof in geval van gewichtige omstandigheden en de specifieke aard van het beroep van één der ouders. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan moet u voor het laatste tenminste 6 weken van tevoren een verzoek via de administratie indienen bij de schoolleiding. Aanvragen dienen altijd voorzien te zijn van een rechtsgeldig bewijs. Een dergelijke aanvraag moet voorzien zijn van een verklaring van de werkgever van de betreffende ouder. Deze kunt u hier downloaden of is verkrijgbaar bij de administratie.

De directie kan onder bepaalde wettelijke voorwaarden extra vakantie verlenen. Het gaat om de volgende voorwaarden:
  • eenmaal per schooljaar
  • niet aansluitend op ingeroosterd verlof
  • niet in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: verhuizing, een wettelijke verplichting, huwelijk en ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, bevalling moeder/verzorgster, calamiteiten.

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven: dienstrooster, bezoek buitenland, geen andere of goedkope tickets, verkeersdrukte, activiteiten van verenigingen en verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.