M5 Antipest beleid

Op onze school wordt pesten niet getolereerd. Aanvullend op de aanpak van De Vreedzame School voeren we een actief antipest beleid. Wij werken daarmee aan een school waarin de leerlingen veilig zijn en gewoon kunnen zijn wie ze zijn. We zetten ons allemaal in voor het zichtbaar maken van wat er op pestgebied gebeurt. We doen dat door alle gedrag dat over grenzen van anderen heengaat digitaal te melden. Op basis van deze digitale meldingen kunnen we tijdig trends signaleren en kinderen aanspreken op gemeld pestgedrag en hen te helpen dat gedrag te veranderen. Dat doen wij op een open wijze.

We weten uit ervaring dat dit heel goed werkt en dat zowel de leerkrachten als de leerlingen hier heel blij mee zijn. Hoe meer betrokkenen (directie,
leerkrachten, overblijfouders, leerlingen en ouders, hier actief aan bijdragen, hoe beter wij in staat zullen zijn om de Ibs Yunus Emre een sociaal veilige school te laten zijn. Alle incidenten die niet leuk zijn kunnen ook komend schooljaar weer via de Meldknop op de homepage van de schoolsite worden gemeld: www.bsyunusemre.nl. Vervolgens volgt er op basis van het M5 antipest programma een aantal passende interventies.

De directie en de leraren van de Ibs Yunus Emre vinden een goede sfeer op school heel belangrijk. Iedereen kan hieraan meewerken: leraren, leerlingen en ouders. Gezamenlijk vormen we een hechte gemeenschap.

Om de sfeer op school nog beter te maken, werken leraren en leerlingen met de methode De Vreedzame School (DVS). Het programma van De Vreedzame School heeft tot doel kinderen op te voeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en de school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Zo brengen we sociale vaardigheden bij die de goede sfeer op school ten goede komen.

Om deze lessen goed te kunnen geven, volgen alle leraren een aantal trainingen. Iedere week wordt er op basis hiervan een les gegeven in alle klassen. De lessen gaan over de volgende onderwerpen:

Leraren maken samen met leerlingen afspraken over hoe we positief met elkaar omgaan op school.

Leerlingen leren hoe ze op een goede manier zelf conflicten kunnen oplossen.

Leerlingen leren goed te luisteren naar elkaar en hoe ze misverstanden kunnen voorkomen.

Leerlingen leren hun gevoelens te herkennen en er over te vertellen. Ook leren zij de gevoelens van een ander te erkennen en te accepteren.

Hoe doe je dat? Jaarlijks wordt een groepje leerlingen geselecteerd voor het toepassen van mediatie. Zij krijgen vervolgens een uitgebreide training en gaan dit dan in de pauzes in de praktijk brengen.

Samenwerken en het waarderen van verschillen tussen mensen.

Om die reden verrijken wij de DVS-lessen met verschillende ‘burgerschapsactiviteiten’. Zo kunnen we met een gerust hart zeggen dat wij voldoen aan alle eisen die de Inspectie stelt op het gebied van actief bezig zijn met burgerschap en sociale integratie. Dit te meer daar wij via de godsdienstlessen en onderdelen uit de zaakvak-lessen ook al aandacht besteden aan de vergroting van de actieve verantwoordelijkheid van leerlingen in de klas, de school en maatschappij.

Ouders krijgen voorlichting over de lessen tijdens de ouderavond. De lessen resulteren uiteindelijk in een betere sfeer op school, waarin iedereen zich prettig voelt en waarin we goed kunnen presteren.